9:00 - 17:00 (posledný vstup 16:00)

GDPR

GDPR

Spracovanie osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov Vám ako osobám, ktorých údaje budeme spracúvať (ďalej len „dotknuté osoby“), týmto poskytujeme informácie, ktoré má prevádzkovateľ povinnosť poskytnúť dotknutej osobe podľa čl. 13 a nasl. Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.


Prevádzkovateľ a jeho kontaktné údaje

Obchodné meno: Liptovské múzeum Ružomberok

Sídlo: Námestie Š. N. Hýroša 10, Ružomberok 034 50

IČO: 35993154

Tel.: 044/4322468

E-mail: sekretariat@liptovskemuzeum.sk


Zodpovedná osoba a jej kontaktné údaje

Meno a priezvisko: Bc. Zuzana Pecháčková

Sídlo: Námestie Š. N. Hýroša 10, Ružomberok 034 50

IČO: 35993154

Tel.: 044/4322468

E-mail: sekretariat@liptovskemuzeum.sk


Keďže berieme spracovanie Vašich osobných údajov vážne, prijali sme všetky potrebné opatrenia na ich ochranu a na zabezpečenie Vašich práv, súvisiacich s osobnými údajmi, preto sa môžete v súvislosti s osobnými údajmi na nás obrátiť, a to osobne, telefonicky, písomne alebo e-mailom na vyššie uvedených kontaktoch.


Účel spracúvania osobných údajov, právny základ spracúvania


Ak nás budete kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na našich webových stránkach, alebo nám inak poskytnete Vaše kontaktné údaje, Vaše osobné údaje budeme spracúvať vtedy, keď nám týmto spôsobom budete adresovať akúkoľvek Vašu požiadavku alebo otázku. Tieto Vaše osobné údaje budeme spracúvať preto, aby sme odpovedali na Vaše otázky a splnili Vaše prípadné požiadavky, týkajúce sa našich služieb. Právnym základom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy, a ak sa stanete našimi zákazníkmi, následný zmluvný vzťah medzi nami a Vami. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, bez ich poskytnutia Vám však nebudem môcť odpovedať, vstúpiť do zmluvného vzťahu a splniť Vaše požiadavky.

Ak Vás zaujme naša ponuka, využijete naše služby, navštívite naše expozície, zakúpením vstupenky vstúpime do zmluvného vzťahu a budeme spracúvať osobné údaje Vás, našich zákazníkov, nakoľko je to potrebné pre uzatvorenie zmluvného vzťahu. Vaše údaje spracúvať za účelom splnenia našich povinností vyplývajúcich zo zmluvy, vrátane predzmluvných vzťahov, teda za účelom sprístupnenia a prehliadky expozícii v Múzeu liptovskej dediny Pribylina a poskytovania služieb prepravy cestujúcich vo vlakoch Považskej lesnej železnice v súlade s prepravným poriadkom Považskej lesnej železnice a s tým súvisiacimi činnosťami, plnením našich zákonných povinností vyplývajúcich hlavne zo zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a z ďalších zákonov  napr. v oblasti účtovných a daňových povinností, správy registratúry a podobne, tiež za účelom uplatnenia si nášho právneho nároku a vymáhania pohľadávok v prípade potreby. Budeme spracúvať Vaše kontaktné údaje, najmä meno a priezvisko, emailovú adresu, fakturačné údaje, aby sme Vám mohli poskytnúť príslušné zľavy zo vstupného, budeme spracúvať údaje o Vašom veku, trvalom pobyte, osobnom statuse a iné potrebné osobné údaje. Tieto Vaše osobné údaje budeme spracúvať bez Vášho súhlasu, pretože spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy a na plnenie povinností vyplývajúcich tohto zmluvného vzťahu a z príslušných právnych predpisov. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy a plnenie zákonných povinností vyplývajúcich nám tiež zo zákona o účtovníctve, zákona o DPH, zákona o archívoch a registratúrach a pod., preto ich spracúvanie je nevyhnutné. Pri online platbe kartou neuchovávame údaje o platobnej karte, tieto údaje spracováva tretia strana - dôveryhodná platobná brána.


Príjemcovia, ktorým poskytujeme osobné údaje


Vaše osobné údaje poskytujem len tým orgánom verejnej moci a právnickým osobám, ktoré sú vymedzené v tých právnych predpisoch, ktoré tvoria právny základ spracúvania osobných údajov, napr. daňovému úradu, orgánom štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, ďalej sprostredkovateľom, ktorých sme poverili spracúvaním osobných údajov, poskytovateľom informačných systémov a cloudových platforiem, spoločnostiam, zabezpečujúcim vymáhanie pohľadávok a podobne. Vaše osobné údaje neposkytujeme subjektom v tretích krajinách alebo medzinárodným organizáciám, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.


Doba uchovávania osobných údajov


Vaše osobné údaje spracúvame po dobu nevyhnutnú na plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov a plnenie ďalších povinností, ktoré stanovujú právne predpisy tvoriace právny základ spracúvania osobných údajov, napríklad predpisy upravujúce vedenie účtovnej a daňovej agendy, registratúru a podobne, a to 5 rokov, keď sú Vaše osobné údaje súčasťou prijatej a odoslanej pošty, 10 rokov, keď sú Vaše osobné údaje súčasťou faktúr a účtovných dokladov. Po uplynutí stanovenej doby a po zániku účelu spracúvania osobných údajov sú tieto osobné údaje bezpečne zlikvidované.


Poučenie o právach dotknutej osoby


Ako dotknutá osoba máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov tieto práva.

a) Právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom spolu s informáciami uvedenými v tomto dokumente.

b) Právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nesprávne osobné údaje a aby sme doplnili Vaše neúplné osobné údaje.

c) Právo na vymazanie (zabudnutie) Vašich osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali a uplynula lehota ich uchovávania.

d) Právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, ak:


  • napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti,
  • spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  • už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich nárokov.

e) Právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami na základe zmluvy alebo súhlasu a  technicky je to možné.

f) Právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov zo našej strany, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Dozorným orgánom je Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. číslo: +421232313214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, dataprotection.gov.sk.


Vaše práva si môžete uplatniť osobne, zaslaním písomnej žiadosti poštou alebo elektronicky na naše kontaktné údaje uvedené vyššie. Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, o dôvodoch predĺženia lehoty Vás budeme informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Pri vybavovaní Vašej žiadosti sme povinní overiť si Vašu totožnosť. O postupe overenia Vašej totožnosti Vás budeme informovať pri reakcii na Vašu žiadosť. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však Vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce, môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.


Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov Liptovským múzeom Ružomberok si môžete prečítať TU.

Awesome Image